Gwarancja i reklamacje

Zasady gwarancji  Zirkonzahn Poland

  1. Firma Zirkonzahn Poland udziela gwarancji na swoje prace protetyczne przez okres 12 miesięcy. Wyjątkiem są nakładki estetyczne „mockup” na które nasza firma udziela 1 miesiąc gwarancji.
  2. Wytyczne dla objęcia gwarancją prac protetycznych:

• prawidłowo przeniesione pole protetyczne za pomocą skanera wewnątrzustnego lub tradycyjnego wycisku odpowiednimi masami
• prawidłowo zabezpieczony i dostarczony w odpowiednim czasie wycisk
• prawidłowo przeniesione zwarcie pacjenta
• wykonane prawidłowo zgodnie z zasadami planowanie leczenia protetycznego
• właściwe zabezpieczenie pacjenta w uzupełnienia tymczasowe, które utrzymają pole protetyczne w tej samej formie jak w dniu pobierania skanu lub wycisku
• prawidłowe osadzenie pracy protetycznej na filarach i podłożu

  1. Zdarzenia nieobjęte gwarancją:

• gwarancją nie są objęte prace tymczasowe oraz prace, co do których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji ( bądź jej braku ), a które wykonywane są na jego wyraźne życzenie
• zostały uszkodzone przez zleceniodawcę przed oddaniem pracy pacjentowi
• zostały wytworzone z materiałów niewłaściwych dla danego rodzaju pracy na wyraźne polecenie lekarza,
• zostały uszkodzone przez firmę kurierską,
• projekt lub produkt został zaakceptowany do wykonania przez Podmiot Zlecający a Zirkonzahn Poland wykonało go zgodnie z potwierdzonym projektem
• zlecający zmienia materiał lub kolor, z którego został wykonany produkt po jego wykonaniu
• zlecający dokonał zmian technologicznych i konstrukcyjnych samodzielnie bez konsultacji z Zirkonzahn Poland
• zlecający zamontował produkt w ustach Pacjenta na stałe a reklamacja nie dotyczy wad ukrytych produktu.
• produkt pomimo osadzenia w ustach pacjenta nie został opłacony w wyznaczonym czasie
• pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne według indywidualnie ustalonego harmonogramu / dotyczy higienizacji, okluzji, prac protetycznych
• uszkodzenia wynikające z wypadków komunikacyjnych oraz uszkodzenia mechaniczne.
• nie wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych
• w przypadku bruksizmu pacjent nie został zaopatrzony w szynę zabezpieczającą lub jej nie używa zgodnie z zaleceniami lekarza
• naturalny zanik kości i zmian w przyzębiu
• brak instrukcji użytkowania prac protetycznych przekazanych pacjentowi /ograniczenia, zasady serwisowania/ w formie ustnej lub pisemnej
• istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)
• korekt wykonanych poza firmą Zirkonzahn Poland

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji do laboratorium Zirkonzahn Poland

Zwane dalej zasadami, określają tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji kierowanych do laboratorium Zirkonzahn Poland przez jego klientów.

  1. Złożenie wniosku reklamacyjnego,

▪ należy wypełnić wnikliwie wniosek reklamacyjny z należytą starannością uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy,
▪ przesłać wniosek w formie mailowej na adres rozliczenia@zirkonzahn.com.pl wraz z danymi niezbędnymi do kontaktu w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji,
▪ po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku reklamacyjnego należy ustalić wysyłkę kompletu pracy pacjenta (uszkodzony produkt, wyciski robocze, modele, skany z pracą założoną w ustach pacjenta, kęski zwarciowe, ewentualnie zdjęcia) (koszty wysyłki pokrywa wysyłający),

2. Rozpatrywanie reklamacji,

▪ Firma Zirkonzahn Poland zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania uszkodzonej pracy protetycznej wraz z pełną dokumentacji,

• W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin 14 dni, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.

3. Udzielanie odpowiedzi,

▪ Odpowiedź reklamacyjna zostanie przesłana mailowo na adres podany we wniosku,
▪ W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącego zniżki bądź zwrotu kosztów odpowiedni dokument księgowy zostanie wystawiony nie później niż w ciągu 7 dni roboczych,
▪ W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej naprawy/wymiany firma Zirkonzahn Poland ma 14 dni na poprawę/wykonanie pracy protetycznej,